Đăng ký tài khoản công ty - Để vào hệ thống nộp hồ sơ kiểm định


Tên tổ chức:
Địa chỉ
Tên người làm đơn
Địện thoại của người làm đơn
Email của người làm đơn
Đăng ký kinh doanh số
Ngày đăng ký kinh doanh lần đầu
Nơi cấp số đăng ký kinh doanh lần đầu
Lần cuối đăng ký kinh doanh là lần thứ (Nếu có)
Ngày đăng ký kinh doanh lần cuối (Nếu có)
Nơi đăng ký kinh doanh lần cuối (Nếu có)
Họ tên người đại diện theo pháp luật
Chức danh của người đại diện
Số CMND/Hộ chiếu
Ngày cấp số CMND/Hộ chiếu
Lựa chọn Tên cán bộ của trung tâm làm hồ sơ?
Mã hình ảnh*:

Hotline: 0965 671 114